GlaxoSmithKline PLC (GSK) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for GlaxoSmithKline PLC (GSK):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Feb 22, 2017$0.576
Nov 02, 2016$0.464
Aug 10, 2016$0.499
May 11, 2016$0.554
Feb 17, 2016$1.252
Nov 10, 2015$0.582
Aug 12, 2015$0.593
May 13, 2015$0.577
Feb 18, 2015$0.695
Nov 05, 2014$0.613
Aug 06, 2014$0.648
May 14, 2014$0.640
Feb 19, 2014$0.750
Nov 13, 2013$0.616
Aug 07, 2013$0.553
May 08, 2013$0.550
Feb 20, 2013$0.689
Nov 14, 2012$0.579
Aug 08, 2012$0.528
May 09, 2012$0.549
Feb 15, 2012$0.821
Nov 02, 2011$0.543
Aug 03, 2011$0.521
May 04, 2011$0.526
Feb 09, 2011$0.615
Oct 27, 2010$0.507
Jul 28, 2010$0.457
May 05, 2010$0.460
Feb 10, 2010$0.574
Nov 04, 2009$0.490
Jul 29, 2009$0.461
Apr 29, 2009$0.409
Feb 11, 2009$0.495
Oct 29, 2008$0.475
Jul 30, 2008$0.519
Apr 30, 2008$0.519
Feb 13, 2008$0.627
Oct 31, 2007$0.533
Aug 01, 2007$0.495
May 02, 2007$0.481
Feb 14, 2007$0.552
Nov 01, 2006$0.451
Aug 02, 2006$0.406
May 10, 2006$0.393
Feb 15, 2006$0.488
Nov 02, 2005$0.355
Aug 03, 2005$0.348
May 11, 2005$0.380
Feb 16, 2005$0.444
Nov 03, 2004$0.365
Aug 04, 2004$0.366
May 12, 2004$0.353
Feb 18, 2004$0.520
Oct 29, 2003$0.300
Jul 30, 2003$0.286
May 07, 2003$0.317
Feb 19, 2003$0.465
Oct 30, 2002$0.308
Jul 31, 2002$0.311
May 01, 2002$0.555
Feb 20, 2002$0.715
Oct 31, 2001$0.284
Aug 01, 2001$0.283
May 02, 2001$0.287
Dec 27, 2000$0.742
Aug 09, 2000$0.502
Mar 01, 2000$0.785
Aug 11, 1999$0.539
Mar 03, 1999$0.595
Aug 12, 1998$0.496
Mar 04, 1998$0.652
Aug 13, 1997$0.491
Mar 19, 1997$0.727
Aug 16, 1996$0.584
Mar 22, 1996$0.580
Sep 22, 1995$0.774
Feb 24, 1995$0.385
Sep 23, 1994$0.695
Mar 14, 1994$0.332
Sep 24, 1993$0.058
Mar 05, 1993$0.305
Sep 21, 1992$0.580
Feb 28, 1992$0.281
Sep 16, 1991$0.384
Mar 15, 1991$0.183
Sep 24, 1990$0.317
Mar 30, 1990$0.151
Oct 05, 1989$0.224
Apr 07, 1989$0.095
Nov 18, 1988$0.061
Apr 18, 1988$0.074
Nov 20, 1987$0.142
May 15, 1987$0.042