GlaxoSmithKline Plc (GLAXF) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for GlaxoSmithKline Plc (GLAXF):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Aug 19, 2021$0.260
May 20, 2021$0.269
Feb 18, 2021$0.321
Nov 12, 2020$0.249
Aug 13, 2020$0.249
May 14, 2020$0.232
Feb 20, 2020$0.296
Nov 14, 2019$0.244
Aug 08, 2019$0.231
May 16, 2019$0.243
Feb 21, 2019$0.230
Nov 15, 2018$0.243
Aug 09, 2018$0.245
May 10, 2018$0.256
Feb 22, 2018$0.321
Nov 09, 2017$0.249
Aug 10, 2017$0.247
May 11, 2017$0.245
Feb 23, 2017$0.289
Nov 03, 2016$0.237
Aug 11, 2016$0.246
May 12, 2016$0.275
Feb 18, 2016$0.683
Nov 12, 2015$0.321
Aug 13, 2015$0.330
May 14, 2015$0.332
Feb 19, 2015$0.394
Nov 06, 2014$0.337
Aug 06, 2014$0.356
May 14, 2014$0.355
Feb 19, 2014$0.426
Nov 13, 2013$0.304
Aug 07, 2013$0.279
May 08, 2013$0.280
Feb 20, 2013$0.337
Nov 14, 2012$0.285
Aug 08, 2012$0.266
May 09, 2012$0.274
Feb 15, 2012$0.330
Nov 02, 2011$0.189
Aug 03, 2011$0.178
May 04, 2011$0.178
Feb 09, 2011$0.211
Oct 27, 2010$0.160
Jul 28, 2010$0.150
May 05, 2010$0.150
Feb 10, 2010$0.180
Nov 04, 2009$0.249
Jul 29, 2009$0.230
Apr 29, 2009$0.207
Feb 11, 2009$0.244
Oct 29, 2008$0.228
Jul 30, 2008$0.257
Apr 30, 2008$0.257
Feb 13, 2008$0.314
Oct 31, 2007$0.270
Aug 01, 2007$0.244
May 02, 2007$0.239
Feb 14, 2007$0.275
Nov 01, 2006$0.229
Aug 02, 2006$0.207
May 10, 2006$0.205
Feb 15, 2006$0.244
Nov 02, 2005$0.177
Aug 03, 2005$0.178
May 11, 2005$0.187
Feb 16, 2005$0.225
Nov 03, 2004$0.185
Aug 04, 2004$0.182
May 12, 2004$0.178
Feb 18, 2004$0.267
Oct 29, 2003$0.153