Wstrn Ast Glbl Crprt Dfnd OpprtntyFndInc (GDO) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Wstrn Ast Glbl Crprt Dfnd OpprtntyFndInc (GDO):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 20, 2020$0.101
Apr 22, 2020$0.101
Mar 23, 2020$0.101
Feb 20, 2020$0.101
Jan 23, 2020$0.101
Dec 19, 2019$0.101
Nov 21, 2019$0.101
Oct 17, 2019$0.101
Sep 19, 2019$0.101
Aug 22, 2019$0.101
Jul 18, 2019$0.101
Jun 20, 2019$0.101
May 23, 2019$0.101
Apr 17, 2019$0.101
Mar 21, 2019$0.101
Feb 14, 2019$0.101
Jan 17, 2019$0.101
Dec 20, 2018$0.101
Nov 21, 2018$0.101
Oct 18, 2018$0.101
Sep 20, 2018$0.101
Aug 23, 2018$0.101
Jul 19, 2018$0.101
Jun 21, 2018$0.101
May 24, 2018$0.000
Apr 19, 2018$0.000
Mar 22, 2018$0.000
Feb 15, 2018$0.000
Jan 18, 2018$0.000
Dec 21, 2017$0.000
Nov 22, 2017$0.000
Oct 19, 2017$0.000
Sep 21, 2017$0.000
Aug 23, 2017$0.000
Jul 19, 2017$0.000
Jun 21, 2017$0.000
May 17, 2017$0.000
Apr 19, 2017$0.000
Mar 22, 2017$0.000
Feb 15, 2017$0.000
Jan 18, 2017$0.000
Dec 21, 2016$0.000
Nov 16, 2016$0.000
Oct 19, 2016$0.000
Sep 21, 2016$0.000
Aug 17, 2016$0.000
Jul 20, 2016$0.000
Jun 15, 2016$0.000
May 18, 2016$0.000
Apr 20, 2016$0.000
Mar 16, 2016$0.000
Feb 17, 2016$0.000
Jan 20, 2016$0.000
Dec 16, 2015$0.000
Nov 18, 2015$0.000
Oct 21, 2015$0.000
Sep 16, 2015$0.000
Aug 19, 2015$0.000
Jul 22, 2015$0.000
Jun 17, 2015$0.000
May 20, 2015$0.000
Apr 15, 2015$0.000
Mar 18, 2015$0.000
Feb 18, 2015$0.000
Jan 21, 2015$0.000
Dec 17, 2014$0.000
Nov 19, 2014$0.000
Oct 22, 2014$0.000
Sep 17, 2014$0.000
Aug 20, 2014$0.000
Jul 16, 2014$0.000
Jun 18, 2014$0.000
May 21, 2014$0.000
Apr 15, 2014$0.000
Mar 19, 2014$0.000
Feb 19, 2014$0.000
Jan 22, 2014$0.000
Dec 18, 2013$0.000
Nov 20, 2013$0.000
Oct 16, 2013$0.000
Sep 18, 2013$0.000
Aug 21, 2013$0.000
Jul 17, 2013$0.000
Jun 19, 2013$0.000
May 22, 2013$0.000
Apr 17, 2013$0.000
Mar 13, 2013$0.000
Feb 13, 2013$0.000
Jan 16, 2013$0.000
Dec 12, 2012$0.000
Nov 20, 2012$0.000
Oct 17, 2012$0.000
Sep 19, 2012$0.000
Aug 22, 2012$0.000
Jul 18, 2012$0.000
Jun 20, 2012$0.000
May 16, 2012$0.000
Apr 18, 2012$0.000
Mar 21, 2012$0.000
Feb 15, 2012$0.000
Jan 18, 2012$0.000
Dec 14, 2011$0.000
Nov 16, 2011$0.000
Oct 19, 2011$0.000
Sep 21, 2011$0.000
Aug 17, 2011$0.000
Jul 20, 2011$0.000
Jun 15, 2011$0.000
May 18, 2011$0.000
Apr 19, 2011$0.000
Mar 16, 2011$0.000
Feb 16, 2011$0.000
Jan 19, 2011$0.000
Dec 21, 2010$0.000
Nov 17, 2010$0.000
Oct 20, 2010$0.000
Sep 15, 2010$0.000
Aug 18, 2010$0.000
Jul 21, 2010$0.000
Jun 16, 2010$0.000
May 19, 2010$0.000
Apr 21, 2010$0.000
Mar 17, 2010$0.000
Feb 17, 2010$0.000
Jan 20, 2010$0.000