Employers Holdings Inc (EIG) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Employers Holdings Inc (EIG):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Nov 09, 2021$0.250
Aug 03, 2021$0.250
May 04, 2021$0.250
Mar 02, 2021$0.250
Nov 03, 2020$0.250
Aug 04, 2020$0.250
May 05, 2020$0.250
Mar 03, 2020$0.250
Feb 13, 2020$0.735
Nov 14, 2019$0.735
Nov 05, 2019$0.220
Aug 15, 2019$0.735
Aug 06, 2019$0.220
May 16, 2019$0.735
May 07, 2019$0.220
Mar 05, 2019$0.220
Feb 14, 2019$0.735
Nov 15, 2018$0.735
Nov 06, 2018$0.200
Aug 07, 2018$0.200
May 08, 2018$0.200
Mar 06, 2018$0.200
Nov 07, 2017$0.150
Aug 07, 2017$0.150
May 08, 2017$0.150
Mar 06, 2017$0.150
Nov 07, 2016$0.090
Aug 08, 2016$0.090
May 09, 2016$0.090
Feb 26, 2016$0.090
Nov 06, 2015$0.060
Aug 10, 2015$0.060
May 11, 2015$0.060
Mar 02, 2015$0.060
Nov 07, 2014$0.060
Aug 11, 2014$0.060
May 12, 2014$0.060
Mar 03, 2014$0.060
Nov 18, 2013$0.060
Aug 19, 2013$0.060
May 20, 2013$0.060
Mar 11, 2013$0.060
Nov 19, 2012$0.060
Aug 17, 2012$0.060
May 18, 2012$0.060
Mar 08, 2012$0.060
Nov 14, 2011$0.060
Aug 12, 2011$0.060
May 16, 2011$0.060
Mar 07, 2011$0.060
Nov 15, 2010$0.060
Aug 16, 2010$0.060
May 17, 2010$0.060
Mar 08, 2010$0.060
Nov 16, 2009$0.060
Aug 18, 2009$0.060
May 18, 2009$0.060
Mar 09, 2009$0.060
Nov 18, 2008$0.060
Aug 19, 2008$0.060
May 20, 2008$0.060
Mar 05, 2008$0.060
Nov 19, 2007$0.060
Aug 21, 2007$0.060
May 22, 2007$0.060